กลับหน้าหลัก

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2557 หน่วยงาน : รพ.หัวตะพาน

ชื่อแผนงาน :
โครงการ :โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
หลักการและเหตุผล :รณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
อภิปรายผล :
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ลำดับที่
ตัวชี้วัดผลลัพท์
เป้าหมาย
ผลงาน
1
อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
0.00
0.00
2
ค่าความชุกของลูกน้ำยุงลาย CI
0.00
0.00
3
ค่าความชุกของลูกน้ำยุงลาย
0.00
0.00
ลำดับที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลงาน
%
หน่วย
จำนวนเงิน(บาท)
1
สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมใส่ทรายเคมีฟอส จัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
9
ครั้ง
31,500.00
2
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
20
วัน
40,000.00
3
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
2
ป้าย
3,600.00
4
จัดทำแผ่นพับให้ความรู้
900
แผ่น
900.00
รวมงบประมาณทั้งหมด
76,000.00

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งเขตบริการสุขภาพ


ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งเขตบริการสุขภาพ


ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งเขตบริการสุขภาพ