กลับหน้าหลัก
วันที่ออกรายงาน 26/09/2017
รายงานการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ จังหวัด
ภาพรวมเครือข่ายบริการที่ 10

ลำดับที่ หน่วยงานสนับสนุนงบ จังหวัดได้รับ(บาท) จัดสรรให้ CUP (บาท) % CUP จัดสรรให้ โครงการ % เบิกจ่ายตามโครงการ % กิจกรรมหลัก
รวมทั้งหมด
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย 10