กลับหน้าหลัก
รายงานการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ จังหวัด หน่วยงานสนับสนุน
จังหวัด ;

ลำดับที่ รหัสงบประมาณ หมวดรายจ่าย จังหวัดได้รับ(บาท) จัดสรรให้หน่วยงานย่อย(บาท) % จัดสรรให้โครงการ เบิกจ่าย % รายการจัดสรร รายการจัดสรร
รวมทั้งหมด
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย 10