สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการจัดการ
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย 10